XCONCEPT / FÖRVÄRVSSTRATEGI

Att genomföra en förändring i en organisation kan innebära en lång och komplex process som kan se olika ut beroende på situation och företag. En typ av organisationsförändring som ofta misslyckas är företagsförvärv, vilket är en svår process att genomföra på ett lyckat sätt. Ofta beror det på att företaget inte har någon utarbetad strategi eller kompetens för hur förvärvet ska gå till och vilka effekter det kan ha på en organisation

XCONCEPT / FÖRVÄRVSSTRATEGI

Från att identifiera potentiella marknader och potentiella företag till att använda dig av en effektiv transaktionsprocess och realisera värdet, så hjälper vi dig att operativt skapa en integrationsprocess.

I Sverige genomfördes uppköp och fusioner för hela 195 miljarder kronor år 2016.Förvärv som hoppades på bättre lönsamhet och stordriftsfördelar samt ökade marknadsandelar, men över 50 % lyckades ej med sina mål med förvärvet.

 

Beroende på vad målen är med förvärvet så krävs det olika strategier beroende på förvärvsmålen

 

Några av anledningarna till ej uppfyllda mål är:

 • Svag kommunikation
 • Olika förväntningar
 • Otydliga eller inga gemensamma mål
 • Kort eller ingen integrationsstrategi
 • Olika företagskulturer
 • Svag ledning
 • Övertro på marknadens synergieffekter

 

Xgroup stödjer intergrationen

INTEGRATIONSPROCESSER +

Integrationsprocessens betydelse för måluppfyllnad

 

 • Integrationen startar efter försäljningen.
 • Värdedrivningen integreras i affärsplanen
 • Den gemensamma värdegrunden utgör själva kärnan och hjärtat, och fungerar som referens för samtliga steg i affärsplaneringen – från strategisk plan till individuella mål och agerande.
 • Vi förstår målföretagets nyckelkompetenser och dess värde.
 • Vi förstår styrkor och svagheter i organisationsstruktur, arbetsprocesser och företagskultur.
 • Vi förstår ledningssammansättning, ledarskapskompetens och ledarskapskultur.

Vi förstår hur viktig integrationsplanen är och vi kan även genomföra den.

FÖRVÄRSFORMER SOM KRÄVER OLIKA ÅTGÄRDER+
 • Industriella företagsförvärv – Är köparföretaget verksamt i samma eller en närliggande bransch som målföretaget.  Innebär normalt att köparföretaget vill samordna de båda företagens verksamheter och på så sätt uppnå synergier.

 

 • Finansiella företagsförvärv –Är köparföretaget ett investmentbolag, riskkapitalbolag eller något annat finansiellt inriktad företag. Syftar normalt till använda målföretaget som en tidsbegränsad investering. Mervärde skapas bl.a. genom hävstångseffekter, kassaflödesinriktad bolagsstyrning och en planerad vidareförsäljning.

 

 • Horisontella företagsförvärv – Är industriella förvärv där värdeskapandet sker genom att de sammanslagna företagen kan uppnå synergieffekter genom en mer omfattande verksamhet, s.k. skalfördelar. I ett horisontellt företagsförvärv är köparföretaget och målföretaget tidigare konkurrenter.

 

 • Vertikala företagsförvärv – Har köparföretaget och målföretaget redan före köpet en verklig eller potentiell affärsrelation till varandra, dvs. målföretaget är kund till köparföretaget eller vice versa. I ett vertikalt företagsförvärv kan värde skapas genom att led i förädlingskedjan reduceras
ORGANISATION+

Två organisationer som skall integreras

 

 • 80 % av företagskostnaderna är personalrelaterade
 • Det är lätt att vid förvärv fokusera på balansräkningens tillgångar och inte tillräckligt uppmärksammar människor och relationer inom organisationer.
 • Företag som lyckas med integrationen av medarbetare har ett aktievärde som är 6 till 12 procent högre än de som inte lyckas.
 • I förvärv så hävdas ofta att man köper ”know-how” och den viktigaste tillgången är medarbetarnas kompetens, relationer och erfarenhet.
 • Olika företags kulturer kommer att integreras och kommer att kräva olika insatser.
TRADITIONELL DUE DILIGENCE +
 • Hög aktivitet sker innan förvärvsprocessens avslut.
 • Genomlysning av faktabaserade uppgifter inom ekonomi och avtal.
 • Fokus på faktabaserade uppgifter och inte organisationerna
 • Avsaknad kunskap att utvärdera och integrera olika företagskulturer
 • Företagen genomför själv integrationen och har kanske inte med rätt kompetens eller organisation för genomförandet.
Dags för förvärvsstrategi?